foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa im.Władysława Łokietka w Rossoszycy
foto1
Szkoła Podstawowa w Rossoszycy
foto1
www.zsprossoszyca.pl
Tel. 43 829 68 28
szkolarossoszyca@op.pl

Szkoła Podstawowa w Rossoszycy

WYDARZENIA


HISTORIA SZKOŁY W ROSSOSZYCY 

Pierwszą szkołą w Rossoszycy była szkoła jednoklasowa – drewniany budynek wybudowany przez gminę w 1908r. Budynek posiadał trzy pomieszczenia, z których jedno przeznaczone było na izbę lekcyjną, a dwa pozostałe stanowiły mieszkanie dla nauczyciela i jego rodziny. Szkoła realizowała program czterech klas i nauka trwała cztery lata.W skład obwodu szkolnego wchodziły następujące wsie: Mogilno, Lasek, Pierzchnia Góra, Miedze, Miedźno, Lipiny i Borek Lipiński. Szkoła nie mogła objąć nauką całej młodzieży z obwodu szkolnego i ok. 40% nie uczęszczało na lekcje.Pierwszym organizatorem i nauczycielem szkoły w Rossoszycy był Pan  Andrzejewski. Szkoła ta została spalona w czasie działań wojennych w 1914r. W latach 1914 – 1917 w Rossoszycy nie było żadnej szkoły. Dopiero w 1917r. założono szkołę w prywatnym budynku u Pana Tomasza Witczaka, gdzie mieściła się do 1936r. i realizowała program czterech klas. W 1936r. szkoła została przeniesiona do prywatnego, murowanego budynku, który był własnością Pana Franciszka Kowalczyka. 

b_150_100_16777215_00_images_images_images_historia_image002.jpg

 

Szkoła ta realizowała program szkoły sześcioklasowej. W domu tym były trzy izby klasowe, w których trudno było pomieścić wszystkich uczniów. W tym też czasie otwarto szkołę jednoklasową w Mogilnie. Po wybuchu II wojny światowej w 1939r., szkoła w Rossoszycy została zamknięta, a jej kierownik Pan Jamroga został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie został zamordowany. Przez całą okupację szkoły w Rossoszycy nie było. Niemcy zniszczyli akta szkoły, bibliotekę i sprzęt szkolny.W styczniu 1945r. Rossoszyca wraz z całym obszarem Ziemi Sieradzkiej została wyzwolona. Zaraz po wyzwoleniu pozostali przy życiu nauczyciele wychodzili z ukrycia i organizowali szkoły. Pierwszym organizatorem, kierownikiem i nauczycielem był Pan Jan Kaczmarkiewicz wraz z żoną. Oni to przy pomocy miejscowego społeczeństwa zorganizowali szkołę w dawnym prywatnym budynku Pana Franciszka Kowalczyka, gdzie zaczęli nauczać już w lutym 1945 roku. Była to szkoła siedmioklasowa. Klasy były przepełnione, a nauka trwała od rana do wieczora. Uczęszczający do szkoły uczniowie byli w wieku od 7 do 20 lat. Budynek Pana Kowalczyka stawał się za ciasny i zaczęto jeszcze nauczać w budynku OSP  i w domu parafialnym, w którym od 1956r. mieściła się jedna izba lekcyjna Szkoły Podstawowej w Rossoszycy.  (zdjęcie poniżej). Zajęcia odbywały się w trzech punktach wsi. 

 b_150_100_16777215_00_images_stories_historia_image004.jpg

O budowie nowej szkoły w Rossoszycy myślano już w 1939r., ale II wojna światowa przeszkodziła budowie szkoły. Budowa nowej szkoły stała się koniecznością. Zawiązano Komitet Budowy Szkoły, który wspólnie z Komitetem Rodzicielskim istniejącej szkoły gromadził fundusze i materiały budowlane celem rozpoczęcia budowy. Dokumentację zgromadzono w 1958r., a nowy budynek szkolny z sześcioma izbami lekcyjnymi oddano do użytku 15 października 1959r. 

b_150_100_16777215_00_images_stories_historia_image006.jpg 

 

W tym też miesiącu dzieci rozpoczęły naukę w nowych izbach lekcyjnych wyposażonych w nowy sprzęt i pomoce naukowe. Cały teren szkolny został ogrodzony siatką, a szkoła otrzymała po łączenie telefoniczne i elektryczność. Od 1960 roku kierownikiem szkoły został Pan Zenon Cybulski, który swoją funkcję pełnił przez 10 lat. W szkole działają wówczas Uniwersytet Powszechny prowadzony przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łodzi, dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego, a w godzinach popołudniowych ucząą się dorośli na Kursach Ogólnokształcących w zakresie klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa reforma szkolna o obowiązkowej ośmioklasowej szkole podstawowej wchodzi w życie z dniem 1 września 1966r. Realizacja nowego programu w ośmioletniej szkole podstawowej wymagała zwiększonej liczby godzin i liczby nauczycieli. Grono pedagogiczne liczy od tego roku 8 osób. Od 1967 roku w szkole działają dwie drużyny zuchowe i dwie młodszoharcerskie. W roku szkolnym 1970/1971 dokonano zmiany na stanowisku kierowniczym szkoły. Na miejsce Pana Z. Cybulskiego została powołana Pani Zofia Łoś, pracująca w tej szkole od czterech lat. W roku szkolnym 1972/1973 liczebność uczniów nieco wzrosła. Nastąpiły również drobne zmiany w składzie kadry-jedni odeszli, inni przyszli. Od 1 września1973 roku do Szkoły w Rossoszycy została włączona jako filia dawna Szkoła Podstawowa w Mogilnie. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Rossoszycy pozostała nadal Pani Z. Łoś, a kierownikiem filii w Mogilnie pan Józef Domagała. Od 1.01.1974 r. Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Rossoszycy jest filią Gminnej Szkoły Podstawowej w Warcie. W ramach dalszej reorganizacji szkół w 1974/1975 roku dawna Szkoła Podstawowa we Włyniu została przydzielona jako filia Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Rossoszycy. Podobnie rozwiązano problem z by łą Szkołą Podstawową w Rożdżałach. Grono nauczycielskie w tych latach liczyło 15 osób. Ogólny stan młodzieży szkolnej w tym roku wyniósł 310 osób.W 1975 roku na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołana Pani Irena Gołaszewska, dotychczasowa nauczycielka matematyki w tej szkole. W tym roku zostaje również uruchomiona świetlica i stołówka szkolna. W roku 1978/1979 szkoła rozpoczęła pracę w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Zlikwidowano filie w Mogilnie i Rożdżałach. Zajęcia wtedy się odbywały w dwóch budynkach – klasy IV-VIII w Rossoszycy, a klasy I-III i Ogniska Przedszkolne w Rożdżałach, oddalonych od Rossoszycy o trzy kilometry. Dzieci z terenu do szkoły dowoził autokar szkolny. W marcu 1975 roku zostaje powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Rozbudowa jest konieczna ze względu na ciągle wzrastającą liczbę dzieci. W roku szkolnym 1979/1980 wykonano plany rozbudowy szkoły. Inwestycja miała być realizowana w trzech etapach:I – dobudowa nowego budynku,II – remont kapitalny istniejącego budynku, III – budowa sali gimnastycznej. 
Do roku 1984r. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły pozyskał wszystkie materiały budowlane potrzebne do postawienia nowego skrzydła budynku i zgromadził środki za zakup dokumentacji technicznej. W tym też roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła, które oddano do użytku w dniu 10 lutego 1988r. Młodzież po feriach zimowych rozpoczęła naukę w nowym skrzydle. 
 

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_historia_image008.jpg

Przystąpiono wówczas do remontu starej części szkoły. Całość inwestycji zakończono w dniu 23.06.1989 r. Oprócz sal lekcyjnych wyposażono szkołę w sanitariaty, stołówkę i kuchnię. 
W szkole mogły zamieszkać także trzy rodziny nauczycielskie, dla których przygotowano trzy komplety mieszkań. 
Niestety, trzeci etap budowy nie został zrealizowany, nie wybudowano sali gimnastycznej, sporządzono jedynie częściową dokumentację techniczną. Z końcem roku szkolnego 1990/1991 na emeryturę odeszła długoletnia nauczycielka i dyrektor szkoły – Pani Irena Gołaszewska. Zastąpiła ją nauczycielka z dziewięcioletnim stażem w tej szkole- mgr Ewa Janecka, która wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rossoszycy. Za czasów kadencji Pani Ewy Janeckiej (1991-2005): zbudowano boisko szkolne, powołano w dniu 22.10.1998r Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, który zgromadził do chwili obecnej na wymieniony cel 120 tysięcy złotych, zbudowano pracownię komputerową, wprowadzono informatykę, język angielski i niemiecki do programu nauczania , rozpoczęto wydawanie gazety szkolnej(1997 r.). W roku 2004/2005 wykonana została termomodernizacja całego obiektu łącznie z wymianą okien i budową ekologicznej kotłowni, najnowocześniejszej w województwie. Budynek został ocieplony i odnowiony. Szkoła wygląda teraz bardzo porządnie. 

 b_150_100_16777215_00_images_stories_historia_image010.jpg

Dnia 1.09.2005 r. powołano do życia Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy, którego dyrektorem została pani mgr inż. Elżbieta Jabłońska. Szkoła ta funkcjonowała jako samodzielna jednostka przez pół roku, bo z dniem 01.01.2006 roku Rada Gminy i Miasta Warta utworzyła Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa w Rossoszycy, Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy i Oddział Przedszkolny. Dyrektorem Zespołu, po wygraniu konkursu na to stanowisko, został pan mgr Roman Kałczak, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

 

 

b_150_100_16777215_00_images_stories_1526-5t.jpg

Ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Od pola do stołu - ponadnarodowa mobilność uczniów SP w Rossoszycy

Fanpage projektu - Od pola do stołu